O nas

Jesteśmy firmą, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego. Specjalizujemy się głównie w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych. Konsultujemy również sprawy karne.

Podejmujemy się również zadań z innych dziedzin prawa dzięki współpracy z adwokatami będącymi wysokiej klasy specjalistami z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. W naszej pracy wspomagani jesteśmy również przez osoby związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W ramach naszej działalności podejmujemy się problemów trudnych i złożonych, ale też takich, na które napotkać można w codziennym życiu.

Nasze usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorców oraz MSP.

Nasze usługi świadczymy w oparciu o gruntowną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Staramy się wskazać i wdrożyć naszym klientom najlepsze rozwiązanie prawne, które pozwoli im  w sposób bezpieczny poruszać się w obszarze prawa.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem, gdyż satysfakcja naszych Klientów jest dla nas priorytetem.

Abonament prawny

Abonament prawny to produkt przygotowany specjalnie dla osób, które oczekują stałego wsparcia prawnego.

Przygotowaliśmy ofertę abonamentową zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych potrzebujących stałego wsparcia prawnego.

W ramach naszych usług oferujemy abonamenty:

  • indywidualny – pakiet skierowany jest dla osób fizycznych i ich rodzin obejmujący pomoc prawną w indywidualnych sprawach Klienta – ceny od 99,00 zł
  • mała firma – pakiet skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą obejmujący pomoc prawną w sprawach związanych z tą działalnością – ceny od 199,00 zł
  • spółka – pakiet skierowany do firm działających w formie spółek prawa handlowego – ceny od 299,00 zł.

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Porada prawna online

W ramach prowadzonej działalności udzielamy również pojedynczych porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usługę tę kierujemy do podmiotów zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w konkretnej sprawie.

W ramach porady prawnej online zajmujemy się również przygotowaniem dokumentów, opiniujemy umowy oraz przygotowujemy opinie prawne.

Jak otrzymać poradę prawną?

Jest to bardzo proste.

  1. Wypełniacie Państwo formularz.
  2. Niezwłocznie otrzymujecie Państwo wycenę zlecenia. Wycena jest bezpłatna.
  3. Dokonujecie Państwo opłaty za wykonanie zlecenia na rachunek bankowy otrzymany od nas pocztą elektroniczną.
  4. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty realizujemy zlecenie. Na tym etapie możemy prosić Państwa o przesłanie skanów dokumentów, które okażą się niezbędne do realizacji zlecenia.

Koszt udzielenia porady prawnej już od 36,90 zł z VAT. Cena zależna jest od skomplikowania sprawy.

W ramach udzielonej porady zapewniamy 7 dniowy bezpłatny okres na konsultacje związane ze sprawą.

Zadaj nam pytanie. Nic nie ryzykujesz. Wycena jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

Regulamin porad online

Regulamin porad prawnych online

§ 1
1. Regulamin porad prawnych online, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usługi porady prawnej online na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.infolaw.pl, zwanej dalej Serwisem.
2. Usługa porady prawnej online, zwana dalej Usługą, świadczona jest przez firmę INFOLAW Łukasz Barański z siedzibą w Toruniu, ul. Jana i Marii Prufferów 7/39, 87-100 Toruń, zwaną dalej Biurem.
3. Usługa świadczona jest co do zasady za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach nie wymagających osobistej konsultacji z Klientem i obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie:
a) udzielanie porad prawnych online,
b) opracowywanie dokumentów określonych przez Klienta,
c) opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klienta.

W zależności od rodzaju sprawy dopuszcza się możliwość osobistej konsultacji z Klientem.

§ 2
1. Klient w celu uzyskania Usługi przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie, zapytanie wskazując w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia lub określa dokument, który ma zostać opracowany bądź zaopiniowany oraz podaje swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu z Biurem.
2. Złożenie przez Klienta zapytania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
3. Biuro nie później niż w ciągu 2 godzin od złożenia przez Klienta zapytania udzieli pocztą elektroniczną lub telefonicznie odpowiedzi, czy wykona zleconą Usługę oraz dokona wyceny i poinformuje o wynagrodzeniu za wykonanie Usługi wraz ze sposobem i terminem jego płatności.
4. Biuro zastrzega sobie prawo do zadawania Klientowi pytań odnośnie przedstawionego zagadnienia, a w razie konieczności do wezwania go do uzupełnienia niezbędnych danych lub dokumentów.
5. Termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej stosuje się do zapytań złożonych w dni powszednie od poniedziałku od godziny 9:00 do piątku do godziny 16:00 lub w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 9:00. Termin nie biegnie ani nie rozpoczyna się w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Przedstawienie Klientowi wyceny Usługi wraz z terminem jej wykonania stanowi ofertę wykonania Usługi przez Biuro. Dokonanie przez Klienta płatności za Usługę jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i akceptacją wszystkich warunków w niej zawartych.
7. Biuro jest związane ofertą przez 3 dni robocze licząc od dnia jej przedstawienia Klientowi. Brak płatności w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z odrzuceniem oferty przez Klienta.
8. Przyjęcie oferty przez Klienta skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Biurem a Klientem, przedmiotem której jest wykonanie Usługi.
9. Usługa udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej, skierowanej na adres email wskazany przez Klienta, w terminie do 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Biura opłaty dokonanej przez Klienta z zastrzeżeniem postanowień ust. następnego.
10. W razie szczególnej zawiłości sprawy lub konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu zagadnienia możliwe jest wydłużenie terminu wykonania Usługi wskazanego powyżej, o czym Klient jest informowany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
11. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po wykonaniu Usługi Biuro prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą odpowiedź w postaci pisemnej podpisanej przez osobę działającą w imieniu Biura wraz z fakturą VAT za wykonaną Usługę. Klient upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 3
1. Klient zobowiązany jest do:
a) udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Biuro,
b) podania danych niezbędnych do kontaktu z Biurem,
c) wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia,
d) potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi,
e) wykorzystania uzyskanej pomocy wyłącznie na użytek własny.
2. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Biuro niezwłocznie Klienta zawiadamia.
3. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, zmiana terminu wykonania Usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień lub z powodu siły wyższej.
4. O zmianie terminu wykonania Usługi Biuro niezwłocznie informuje Klienta.

§ 4
1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Biuro, w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku braku usunięcia przeszkód, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta przez Biuro o wstrzymaniu wykonania Usługi. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia uiszczonego za wykonanie Usługi.
3. Klient może rozwiązać umowę niezwłocznie informując o tym Biuro.
4. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania Usługi poniesionych przez Biuro od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta.
5. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Biuro dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z potrąceniem kosztów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 5
1. Dane przekazane przez Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji Usługi, celów ewidencyjnych oraz marketingowych Biura.
2. Biuro za zgodą Klienta może wykorzystywać w prowadzeniu działalności gospodarczej opinię wystawioną przez Klienta po wykonaniu Usługi.

§ 6
1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Biura wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.
3. W razie uwzględnienia reklamacji Biuro, w terminie 7 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.
4. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Biura.

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Biura i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.
3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Biura. Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zapytania przez Klienta.

Toruń, dnia 1 lutego 2014 r.

Kontakt

Kontakt:

Biuro Prawne Infolaw

Łukasz Barański

ul. Prufferów 7/39

87-100 Toruń

tel. 56 656 60 81

kom. 668 514 865

e-mail biuro@infolaw.pl

www.infolaw.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza znajdującego się poniżej. Kontakt możliwy jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wypełnij formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Wyślij dokumenty

Akceptuję regulamin świadczenia usług online.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), na potrzeby prowadzenia korespondencji.

captcha